Double-click on a word to access morphology, definitions and diagrams.
Reading ModeQuiz Mode


280
νῆ᾽ ἄρσας ἐρέτῃσιν ἐείκοσιν, τις ἀρίστη,
ἔρχεο πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο,
ἤν τίς τοι εἴπῃσι βροτῶν, ὄσσαν ἀκούσῃς
ἐκ Διός, τε μάλιστα φέρει κλέος ἀνθρώποισι.
πρῶτα μὲν ἐς Πύλον ἐλθὲ καὶ εἴρεο Νέστορα δῖον,
285
κεῖθεν δὲ Σπάρτηνδε παρὰ ξανθὸν Μενέλαον:
ὃς γὰρ δεύτατος ἦλθεν Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων.
εἰ μέν κεν πατρὸς βίοτον καὶ νόστον ἀκούσῃς,
τ᾽ ἂν τρυχόμενός περ ἔτι τλαίης ἐνιαυτόν:
εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσῃς μηδ᾽ ἔτ᾽ ἐόντος,
290
νοστήσας δὴ ἔπειτα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν
σῆμά τέ οἱ χεῦαι καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερεΐξαι
πολλὰ μάλ᾽, ὅσσα ἔοικε, καὶ ἀνέρι μητέρα δοῦναι.
αὐτὰρ ἐπὴν δὴ ταῦτα τελευτήσῃς τε καὶ ἔρξῃς,
φράζεσθαι δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
295
ὅππως κε μνηστῆρας ἐνὶ μεγάροισι τεοῖσι
κτείνῃς ἠὲ δόλῳ ἀμφαδόν: οὐ δέ τί σε χρὴ
νηπιάας ὀχέειν, ἐπεὶ οὐκέτι τηλίκος ἐσσι.
οὐκ ἀίεις οἷον κλέος ἔλλαβε δῖος Ὀρέστης
πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἔκτανε πατροφονῆα,
300
Αἴγισθον δολόμητιν, οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα;
καὶ σύ, φίλος, μάλα γάρ σ᾽ ὁρόω καλόν τε μέγαν τε,
ἄλκιμος ἔσσ᾽, ἵνα τίς σε καὶ ὀψιγόνων ἐὺ εἴπῃ.
αὐτὰρ ἐγὼν ἐπὶ νῆα θοὴν κατελεύσομαι ἤδη
ἠδ᾽ ἑτάρους, οἵ πού με μάλ᾽ ἀσχαλόωσι μένοντες:
305
σοὶ δ᾽ αὐτῷ μελέτω, καὶ ἐμῶν ἐμπάζεο μύθων.”
τὴν δ᾽ αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα:
ξεῖν᾽, τοι μὲν ταῦτα φίλα φρονέων ἀγορεύεις,
ὥς τε πατὴρ παιδί, καὶ οὔ ποτε λήσομαι αὐτῶν.
ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, ἐπειγόμενός περ ὁδοῖο,
310
ὄφρα λοεσσάμενός τε τεταρπόμενός τε φίλον κῆρ,
δῶρον ἔχων ἐπὶ νῆα κίῃς, χαίρων ἐνὶ θυμῷ,
τιμῆεν, μάλα καλόν, τοι κειμήλιον ἔσται
ἐξ ἐμεῦ, οἷα φίλοι ξεῖνοι ξείνοισι διδοῦσι.”
τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη:
315
μή μ᾽ ἔτι νῦν κατέρυκε, λιλαιόμενόν περ ὁδοῖο.
δῶρον δ᾽ ὅττι κέ μοι δοῦναι φίλον ἦτορ ἀνώγῃ,
αὖτις ἀνερχομένῳ δόμεναι οἶκόνδε φέρεσθαι,
καὶ μάλα καλὸν ἑλών: σοὶ δ᾽ ἄξιον ἔσται ἀμοιβῆς.”
μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη,
320
ὄρνις δ᾽ ὣς ἀνόπαια διέπτατο: τῷ δ᾽ ἐνὶ θυμῷ
θῆκε μένος καὶ θάρσος, ὑπέμνησέν τέ πατρὸς
μᾶλλον ἔτ᾽ τὸ πάροιθεν. δὲ φρεσὶν ᾗσι νοήσας
θάμβησεν κατὰ θυμόν: ὀίσατο γὰρ θεὸν εἶναι.
αὐτίκα δὲ μνηστῆρας ἐπῴχετο ἰσόθεος φώς.

Man with twenty rowers the best ship thou hast, and go to seek tidings of thy father, that has long been gone, if haply any mortal may tell thee, or thou mayest hear a voice from Zeus, which oftenest brings tidings to men. First go to Pylos and question goodly Nestor,
and from thence to Sparta to fair-haired Menelaus; for he was the last to reach home of the brazen-coated Achaeans. If so be thou shalt hear that thy father is alive and coming home, then verily, though thou art sore afflicted, thou couldst endure for yet a year. But if thou shalt hear that he is dead and gone,
then return to thy dear native land and heap up a mound for him, and over it pay funeral rites, full many as is due, and give thy mother to a husband. Then when thou hast done all this and brought it to an end, thereafter take thought in mind and heart
how thou mayest slay the wooers in thy halls whether by guile or openly; for it beseems thee not to practise childish ways, since thou art no longer of such an age. Or hast thou not heard what fame the goodly Orestes won among all mankind when he slew his father's murderer,
the guileful Aegisthus, for that he slew his glorious father? Thou too, my friend, for I see that thou art comely and tall, be thou valiant, that many an one of men yet to be born may praise thee. But now I will go down to my swift ship and my comrades, who, methinks, are chafing much at waiting for me.
For thyself, give heed and have regard to my words.” Then wise Telemachus answered her: “Stranger, in truth thou speakest these things with kindly thought, as a father to his son, and never will I forget them. But come now, tarry, eager though thou art to be gone,
in order that when thou hast bathed and satisfied thy heart to the full, thou mayest go to thy ship glad in spirit, and bearing a gift costly and very beautiful, which shall be to thee an heirloom from me, even such a gift as dear friends give to friends.” Then the goddess, flashing-eyed Athena, answered him:
Stay me now no longer, when I am eager to be gone, and whatsoever gift thy heart bids thee give me, give it when I come back, to bear to my home, choosing a right beautiful one; it shall bring thee its worth in return.” So spoke the goddess, flashing-eyed Athena, and departed,
flying upward as a bird; and in his heart she put strength and courage, and made him think of his father even more than aforetime. And in his mind he marked her and marvelled, for he deemed that she was a god; and straightway he went among the wooers, a godlike man.